Verzuimpreventie en mindfulness

Verzuimpreventie en mindfulness

Werkverzuim en verzuimkosten

Wanneer ik mindfulnesstrainingen geef ontmoet ik regelmatig deelnemers die tegen- of in een burnout zitten of daar herstellende van zijn. Een overmaat aan stress is een belangrijk reden dat mensen uitvallen. Naast dat dit heel ingrijpend is voor de werknemer – de herstelperiode na een burnout kan langer dan een jaar duren -, heeft werkverzuim een grote impact voor de werkgever.  Met name ook in het MKB waar ik regelmatig kom.

Zo worden alleen de kosten van een zieke werknemer al geschat op 200 tot 400 euro per dag. De totale verzuimkosten per jaar bedragen ongeveer 11 miljard euro. Door het verzuim neemt de werkdruk voor degenen die werken daarnaast vaak toe, waardoor bij een te hoog verzuimpercentage een vicieuze cirkel in gang gezet wordt. De verwachting is dat stress gerelateerd verzuim in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen bij verzuimpreventie en het terugdringen van verzuim.

Fysieke en psychische belasting

Werkstress heeft allerlei oorzaken. Een handig model om naar werk gerelateerde stress te kijken is het job demands resources model. In dit model wordt een heel duidelijk verband gelegd tussen de eisen van het werk en de hieruit voortkomende stress en de energiebronnen in het werk. Als de werkdruk hoog is, is dat geen enkel probleem als er bijvoorbeeld voldoende waardering, autonomie, rol-duidelijkheid en steun van collega’s en leidinggevende tegenover staat. Ook zijn weerbaarheid, flexibiliteit en geloof in eigen kunnen heel belangrijk in het effectief kunnen omgaan stressbronnen en werkdruk.

In veel organisaties waar ik kom zie ik dat ‘resources en demands’ uit balans zijn. Er is sprake van een zeer hoge fysiek en/of psychische belasting zonder dat hier bijvoorbeeld voldoende autonomie, waardering tegenover staan. Daarnaast zijn medewerkers vaak onvoldoende in staat om op een psychologisch flexibele manier om te gaan met verandering en hebben ze onvoldoende bronnen ter beschikking als het gaat om de eigen mentale weerbaarheid. Als gevolg van deze disbalans is het ziekteverzuim in sommige organisaties waar ik kom soms wel hoger (!) dan 10% en ontstaat een vicieuze cirkel – steeds hogere werkdruk en steeds meer uitval en uitstroom – als deze balans niet wordt hersteld. Maar ook bij een lager verzuim vraagt de balans tussen ‘resources en demands’ structureel aandacht en is het belangrijk de veroorzakers van uitval en uitstroom goed te blijven monitoren.

Ziekteverzuim verlagen

Mindfulness is zeker geen panacee voor alles wat stress veroorzaakt. En een te grote verantwoordelijkheid leggen bij het individu – als het gaat om het versterken van de mentale weerbaarheid – doet geen recht aan de complexiteit van het stress veroorzakende systeem in organisaties. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat mindfulness een heel grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van stress en ziekteverzuim kan verlagen door medewerkers mentaal weerbaarder te maken en te zorgen voor meer psychologische flexibiliteit in het omgaan met verandering.

Het onderzoek naar mindfulness is zeer overtuigend. Wanneer mindfulness wordt ingezet terwijl tegelijkertijd het thema stress en energie breder en integraal wordt opgepakt, dan kan het een zeer effectieve interventie zijn. Een goed en op de organisatie afgestemd ‘mindful werken‘ programma kan zorgen voor een beter work-life balans, meer tevredenheid, meer stress reductie, focus en heeft eenm sterk preventieve werking.

MINDFUL WERKEN PROGRAMMA'S

Meer info over effectieve mindful werken oplossingen voor organisaties?

Actief inzetten op werkgeluk

Factoren die in mijn ogen naast mindfulness een heel sterke invloed hebben op het reduceren van stress en het vergroten van zowel betrokkenheid als de energie en het werkgeluk van medewerkers zijn onder meer:

– Het doen van een goede stress- en risico inventarisatie om de belangrijkste knelpunten te bepalen.
– Actief inzetten op talentenmanagement;
– verbetering van communicatie door bijvoorbeeld het leren geven van feedback en het vergroten van de assertiviteit;
– Actief inzetten op thema’s als waardering en vertrouwen wanneer dit om aandacht vraagt.

Wanneer ik in organisaties kom dan zie ik dat deze thema’s meestal aandacht vragen en dat een integrale visie op het thema werkgeluk ontbreekt.

Wil je eens doorpraten over mindfulness of het thema werkgeluk binnen organisaties? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen.